Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/04/2017
Ενσταση διζήσεως- εγγυητική επιστολή

Του Στράτου Κανά*


1.Κατά την διάταξη ΑΚ 847 η εγγύηση είναι σύμβαση
με την οποία ο εγγυητής αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στον δανειστή ότι θα καταβληθεί η οφειλή για λογαριασμό του οφειλέτη (πρωτοφειλέτη), αν δεν την εκπληρώσει ο ίδιος. Η εγγύηση εμφανίζεται με διάφορες παραλλαγές στις συναλλαγές όπως, εγγύηση για το ελλείπον, εγγύηση με αμοιβή και εγγύηση εν λευκώ κ.λπ. Συνεπώς, μια Εγγυητική Επιστολή είναι στην ουσία σύμβαση (δικαιοπραξία) δηλαδή έγγραφη υπόσχεση Τράπεζας (χρηματοοικονομικός οργανισμός) προς δανειστή (πελάτη) της ότι θα εκπληρώσει ορισμένη χρηματική οφειλή του πελάτη προς τον δανειστή του, αποβλέπει στην άμεση καταβολή του ποσού που καλύπτει η εγγυητική επιστολή. Παρά την σπουδαιότητα όμως του θεσμού αυτού δεν υπάρχουν ειδικοί νομοθετικοί κανόνες όσον αφορά στην εγγυητική επιστολή και τις με την έκδοση, χορήγηση και λειτουργίες της αναπτυσσόμενες σχέσεις, ως εκ τούτου αρμόζουν και επί των εγγυητικών επιστολών, οι συνάδουσες προς αυτήν περί εγγυήσεως διατάξεις ΑΚ, αφού και η εγγυητική επιστολή αποτελεί μορφή, είδος εγγύησης ΑΠ 561/1966. Συνήθως, στην εγγυητική επιστολή ο εγγυητικός επιστολέας λαμβάνει την υποχρέωση αυτή με τις αναγραφόμενες ρήτρες όπως ¨Επί τη απλή και μόνη προσκλήση του πιστωτή ¨ ή ¨ Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου προς ημάς δηλώσεώς σας περί της εν όλο ή εν μέρει καταπτώσεως της εγγυήσεως, άνευ αντιρρήσεως και αποφασίστως¨.
Επίσης προστίθεται και η ρήτρα
¨ διά της παρούσης εγγυώμεθα ανεπιφυλάκτως παραιτούμενοι του δικαιώματος διζήσεως υπέρ.....¨. Με την εγγυητική επιστολή και τις παραπάνω ρήτρες, ο εγγυητικός επιστολέας δεσμεύεται πλήρως, στερείται του δικαιώματος να προβάλει κατά του δανειστή τις ενστάσεις (ένσταση δίζησης), τις οποίες αν ήταν κοινός εγγυητής θα μπορούσε να προβάλει από την σχέση και γενικά μη προσωπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη. Οι εγγυητικές επιστολές ανάλογα με το περιεχόμενο εγγύησης διακρίνονται σε συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, αντικατάσταση κρατήσεων, προκαταβολής και εξωτερικού.
Στο ναυτιλιακό κλάδο εκδίδονται τέτοιες επιστολές όπου μπορεί ο παραλήπτης του φορτίου να παραδώσει στον πλοιοκτήτη ή στον Πλοίαρχο και να παραλάβει το φορτίο πριν αφιχθεί η φορτωτική/bill of lading. Η εγγυητική επιστολή/letter of indemnity/banker’ s indemnity, επιστρέφεται στην Τράπεζα που την εξέδωσε μετά την παρέλευση του χρόνου διαρκείας της (που ίσχυε), ή λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκείνης υπέρ της οποίας είχε εκδοθεί.

2. Η Ένσταση Διζήσεως κατάγεται από το ρήμα δίζημαι που σημαίνει ερευνώ. Η ΑΚ 855 παράγει υπέρ του εγγυητή δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, μέχρι ότου ο δανειστής προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί ατελεσφόρητη, άρα παράγει υπέρ του εγγυητή αναβλητική ένσταση η οποία έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή απόρριψη της αγωγής, διότι ο δανειστής δεν επεδίωξε πριν από την έγερσής της, την εκπλήρωση της παροχής από τον πρωτοφειλέτη. Η διάταξη αυτή παρέχει στον εγγυητή ένα μέσο άμυνας  και προστασίας του κατά του δανειστή διότι πολλές φορές ο εγγυητής δίδεται υπέρ του οφειλέτη από αλτρουισμό ή  συναισθηματικούς λόγους.
Η διάταξη αυτή είναι ενδοτικού δικαίου και επιτρέπει αντίθετη συμφωνία μεταξύ εγγυητή και του προσώπου προς το οποίο παρέχεται η εγγύηση (δανειστή) με αποτέλεσμα ο εγγυητής έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από το δικαίωμα διζήσεως (ένσταση διζήσεως), αυτό ορίζεται ρητά στη διάταξη ΑΚ 857. Επομένως, η Τράπεζα δεν δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή της εγγυητικής επιστολής διότι το χαρακτηριστικό των εγγυητικών επιστολών είναι η άμεση καταβολή του ποσού για το οποίο χορηγούνται, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα δικαστήρια. Το οικονομικό αυτό αποτέλεσμα ρυθμίζεται μέσω της εγγυητικής επιστολής με ενδιάμεσο την Τράπεζα προκειμένου με την παρέμβαση της να κατοχυρώνονται και τα δύο (2) μέρη οφειλέτης και δανειστής δηλαδή αγοραστής και πωλητής.

* Ο κ. Κανάς είναι πλοηγός και πολιτικός επιστήμων


Νέο ανησυχητικό Master Plan της ΟΛΠ Α.Ε.
Πως φτάσαμε στο και πέντε
Τα πρώτα δείγματα της νέας κυβερνητικής ναυτιλιακής πολιτικής
Ο ρόλος των συνδικάτων με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
Ο δήμαρχος είπε σε ομιλία του ότι ο Πειραιάς «κάθε χρόνο που περνάει θα είναι μία καλύτερη πόλη». Συμφωνείτε;
Ναί. Η πόλη θα καλυτερεύει
Σε κάποια πράγματα ίσως καλυτερεύει
Όχι. Μια από τα ίδια θα είναι
Δεν γνωρίζω. Ασε να δούμε
Επικοινωνία
Όνομα:
Επίθετο:
email:
Σχόλιο:
Αποστολή